شفاى بیمارى یکى از آزادگان

حدود اواخرسال ١٣۶٠در پادگان العنبر عراق، مشغول خواندن نماز مغرب و عشاء بودیم. متوجه شدیم ٢٧-٢٨ نفر اسیر را وارد اردوگاه کردند. معمولا افرادى را کهتازه وارد اردوگاه مى‏کردند، بیشتر مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار مى‏دادند،تا به قول خودشان زهره چشمى از آنها بگیرند.

بعد از نماز به رفقاگفتم: براى اینکه به اینها روحیه بدهیم با صداى بلند سرود(اى ایران، اىمرز پر گهر...) را بخوانیم، تا این عزیزان تازه وارد، فکر نکنند اینجاقتلگاه است و متوجه بشوند یک عده از هموطنانشان هم مثل آنها در اینجاهستند. ما مى‏دانستیم اگر امشب این سرود را بخوانیم، فردا کتکش را خواهیمخورد. بعد از مشورت با برادرانمان سرود را با صداى بلند به صورت دست جمعىخواندیم.

فردا هم افسر بعثى که فرد بسیار پلیدى بود، به نام سرگردمحمودى، آمد و با ما برخورد کرد، و به هرحال این قضیه تمام شد. بین این ٢٧-٢٨ نفر اسیرى که وارد شده بودند، یک جوان به نام على اکبر بود که ١٩ سالسن داشت و حدود ٧٠-٨٠ کیلو وزنش مى‏شد و از نظر جسمى بسیار سرحال و قوىبود.

این على اکبر با آن سلامت جسمیش، طولى نکشید که در اردوگاهمریض شد، فکر مى‏کنم بعد از یک سال، وزنش به زیر ٢٨ کیلو رسیده بود و بسیارضعیف و لاغر و مبتلا به دل درد شدیدى شده بود. وقتى دل دردش شروع مى‏شد،از شدّت درد، دست و پا و حتى سرش را به زمین و در و دیوار مى‏کوبید. برادرانمان دست و پایش را مى‏گرفتند تا خودش را به زمین نزند.

درایام اربعین امام حسین علیه السلام سال ۶٠ یا ۶١ بود که در اردوگاه شهر موصلعراق بودیم. تقریب 5روزى به اربعین امام حسین علیه السلام مانده بود، ماپیشنهاد دادیم که دهه آخر صفر را که ایام مصیبت و پر محنتى براى عزیزانآقا امام حسین علیه السلام است، چنانکه برادرانمان تمایل داشته باشند،تمام ده روز آخر ماه صفر را روزه بگیریم. البته مشروط بر اینکه آنهایى کهعوارض جسمانى دارند و روزه برایشان ضرر دارد، روزه نگیرند.

در هرآسایشگاهى با دو نفر صحبت کردیم، بنا شد وقتى شب داخل آسایشگاه مى‏شوند،هرکدام با جمعى از برادران در آن آسایشگاه -آسایشگاههاى موصل ١۵٠ نفرى بود- مشورت کنند تا ببینیم دهه آخر صفر را روزه بگیریم یا نه؟

فرداى آنروز، همه آمدند و به اتفاق گفتند: تمام برادران استقبال کردند و حاضرندروزه بگیرند. باز بنده تأکید کردم: خواهش مى‏کنم از آنهایى که مریضند یاچشمشان ضعیف است روزه نگیرند.

شب اربعین آقا امام حسین علیهالسلام رسید و همه عزیزان که حدود ١۴٠٠ نفر بودند، بدون سحرى روزه گرفتند،اصلا اردوگاه یک حالت معنوى خاصى به خودش گرفته بود، آن هم روز اربعینامام حسین علیه السلام

فکر مى‏کنم حدود ساعت ١٠-١١ صبح بود کهبرادران به همدیگر خبر دادند: على اکبر دل درد شدیدى گرفته و دارد به خودشمى‏پیچد. بنده وارد سلولى که اختصاص به برادران بیمار داشت، شدم. دیدم علىاکبر با آن ضعف جسمانى و چهره رنگ پریده‏اش به قدرى وضعیتش درهم کشیده شدهو درد اذیّتش مى‏کند که مى‏خواهد از درد سرش را به در و دیوار بکوبد، دونفر از برادران او را گرفتند تا خودش را به این طرف و آن طرف نزند.

اتفاقاآن روز دل درد على اکبر نسبت به روزهاى دیگر بیشتر شده بود، به طورى کهمأمورین بعثى وقتى دیدند او خیلى زجر مى‏کشد -بیش از دو ساعت بود که علىاکبر فریاد مى‏زد، یک مقدار از حال مى‏رفت و دوباره فریاد مى‏کشید و دادمى‏زد- آمدند على اکبر را به بیمارستان بردند. همه از اینکه مأموران آمدندو او را به بیمارستان بردند خوشحال شدیم.

ساعت ۵/٣-۴ بعد از ظهربود که دیدیم درِ اردوگاه را باز کردند، و صداى زمین خوردن چیزى، همه رامتوجه خود کرد. با کمال بى‏رحمى و پستى و رذالت مثل یک مرده و چوب خشکجسدى را روى زمین سیمانى پرت کردند و رفتند، به طورى که از دور فکرنمى‏کردیم که على‏اکبر باشد و واقعا تصور نمى‏کردیم که این یک انسان باشدکه با او این طور رفتار کردند.

به همراه عده‏اى از بچه‏ها نزدیکدر رفتیم، دیدیم على‏اکبر است که مثل چوب خشک افتاده و تکان نمى‏خورد، ازدیدن این صحنه برادرها دور او جمع شدند و بى‏اختیار همه باهم شروع به گریهکردند. دو نفر على اکبر را برداشتند، یکى سرش را روى شانه‏اش گذاشت ودیگرى هم پاهایش را برداشت، من هم زیر کمرش را گرفتم، چون على‏اکبر آنقدرنحیف شده بود که وقتى سر و پاهایش را بر مى‏داشتند، واقعا کمرش خم مى‏شد. از انتهاى اردوگاه به همین حالت او را وارد سلول کردیم.

دیدن اینصحنه اشک و ناله همه بچه‏ها را در آورده بود و اصلا اردوگاه را یک پارچهماتم فرا گرفته بود. وقتى على اکبر را داخل همان سلولى که باید بسترىمى‏شد بردیم، ساعت نزدیک۵ بعد از ظهر بود و هرکس باید داخل سلول خودشمى‏شد، چون معمولا ساعت ۵ بعد از ظهر آمار مى‏گرفتند و باید همه داخلسلول‏هایشان مى‏رفتند و درِ سلول را قفل مى‏کردند.

طبق معمول آماررا گرفتند و همه داخل سلول‏هایشان رفتند، ولى چه رفتنى؟! همه اشک‏ها جارىبود و همه با حالت معنوى که اردوگاه را فرا گرفته بود، براى على‏اکبر دعامى‏کردند.

ما در آسایشگاه شماره سه اردوگاه بودیم. آسایشگاه‏ها دردو طرف شرق و غرب اردوگاه واقع شده بودند و فکر مى‏کنم فاصله بین دو طرف،بیش از صد متر بود. در آسایشگاه شماره پنج که دو آسایشگاه بعد از ما بود،قبل از اذان صبح اتفاق مهمّى افتاد:

یکى از برادران به نام محمد،قبل از اذان صبح از خواب بیدار مى‏شود و پیر مردى که هم سلولیش بود رابیدار مى‏کند، این پیر مرد، پدر شهید هم بودند و همه برادران به او احتراممى‏گذاشتند. محمد او را از خواب بیدار مى‏کند و مى‏گوید: آقا امام زمانعلیه السلام على اکبر را شفا دادند!

ایشان یک نگاهى به محمدمى‏کند و مى‏گوید: محمد خواب مى‏بینى؟! شما این طرف در شرق اردوگاه هستى وعلى اکبر در غرب اردوگاه است، با چشم هم که همدیگر را نمى‏بینید! تا چهرسد که صداى هم را بشنوید، شما از کجا مى‏گویید: آقا امام زمان علیهالسلام على اکبر را شفا داد؟!

محمد مى‏گوید: به هر حال من خدمتتان عرض کردم، صبح هم خودتان خواهید دید.

صبح‏هامعمولا درهاى آسایشگاه که باز مى‏شد، همه باید به خط مى‏نشستند و مأمورینبعثى آمار مى‏گرفتند. آمار که تمام مى‏شد، بچه‏ها متفرق مى‏شدند. آن روزصبح دیدم به محض اینکه آمار تمام شد، جمعیت به صورت سیل‏آسا به سمت همانسلولى که على اکبر بسترى بود مى‏روند و همه فریاد مى‏زنند:

(آقا امام زمان علیه السلام على اکبر را شفا داده است).

ما هم با شنیدن این خبر، مثل بقیه به سرعت به سمت همان سلول رفتیم، دیدیم:

بله! چهره على اکبر عوض شده! زردى صورتش از بین رفته و خیلى شاداب و بشاش وسرحال، ایستاده است و دارد مى‏خندد. برادرها وقتى وارد سلول مى‏شدند، در ودیوار سلول را مى‏بوسیدند و همین‏که به على اکبر مى‏رسیدند، سر تا پاىعلى‏اکبر را بوسه مى‏زدند و بعد بیرون مى‏آمدند.

به طور کلى در طول ده سال اسارتمان، مأمورین بعثى اجازه تجمع نمى‏دادند، حتى مى‏گفتند: اجتماع

بیشاز سه نفر یا دو نفر هم ممنوع است. بنده خودم دیدم، مأمورین بعثى مى‏آمدندو این صحنه را مى‏دیدند، آنقدر آن صحنه برایشان جالب بود که حتى مانع تجمعبچه‏ها نشدند.

صف طویلى از برادرانمان حدود ١۴٠٠ نفر درست شده بودکه مى‏خواستند على‏اکبر را زیارت کنند. بنده هم وقتى رفتم و على‏اکبر رازیارت کردم، از او پرسیدم: على‏اکبر چى‏شد؟!

گفت: دیشب آقا عنایتى فرمودند و در عالم خواب شفا گرفتم.

بندهآمدم بیرون و رفتم همان برادرمان محمد، که خواب دیده بود را پیدا کردم وگفتم: جریان از چه قرار است؟! شما چه خوابى دیدید؟! چه کسى به شما در آنطرف اردوگاه چنین خبرى را داد؟!

محمد گفت: واقع مطلب این است کهمن از حدود سن ١٨-١٩ سالگی؛ هر شب قبل از خواب دو رکعت نماز آقا امامزمان علیه السلام را با صد مرتبه (إیّاک نعبدُو إیّاکَ نسْتعین ) مى‏خواندم و مى‏خوابیدم. بعد از تمام شدن نماز، فقط یک دعا مى‏کنم، آن همبراى فرج آقا امام زمان(عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) است. و هیچ دعاىدیگرى غیر از دعا براى فرج حضرت مهدى علیه السلام نمى‏کنم، چون مى‏دانم بافرج وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام آنچه از خیر و خوبى و صلاح وسعادت و عاقبت به خیرى است - که براى دنیا و آخرت خودمان مى‏خواهیم- یقیناحاصل مى‏شود. لذا مقید بودم که بعد از نماز آقا امام زمان علیه السلامبراى هیچ امرى غیر از فرج حضرتش دعا نکنم. حتى در زمان اسارت هم براىپیروزى رزمندگان و نجات خودم از این وضع هم دعا نکرده‏ام. تا اینکه دیشبوقتى على‏اکبر را با آن حال دیدم، بعد از نماز آقا امام زمان علیه السلامشفاى على اکبر را از آقا امام زمان علیه السلام خواستم. قبل از اذان صبحخواب دیدم:

(در یک فضاى سبز و خرّمى ایستاده‏ام و به قلبم الهامشد که وجود مقدّس آقا امام زمان علیه السلام از این منطقه عبور خواهندفرمود، لذا به این طرف و آن طرف نگاه مى‏کردم، تا حضرت را زیارت کنم. درهمین حال دیدم ماشینى رسید، در عالم خواب جلو رفتم، دیدم سیّدى داخل ماشیننشسته است. سؤال کردم که شما از وجود مقدّس امام زمان علیه السلام خبرىدارید؟

فرمودند: مگر نمى‏بینى نورى در میان اردوگاه اسراء ساطع است؟!

محمدمى‏گفت: آمدم جلو، نگاه کردم، دیدم بله! از همان سلولى که على‏اکبر بسترىاست نورى ساطع است و به صورت یک ستون به آسمان پرتوافشانى مى‏کند و تماممنطقه را روشن کرده است، یقین کردم که آقا امام زمان علیه السلام على‏اکبررا مورد عنایت و لطف قرار داده و على‏اکبر شفا پیدا کرده است).

وقتىاز خواب بیدار شدم، رفتم آن بزرگوار که از نظر سنّى سالخورده‏تر از بقیهبرادران بود و همچنین پدر شهید بودند را از خواب بیدار کردم و بشارت شفاىگرفتن على‏اکبر را دادم.

بعد از این گفتگو، بنده برگشتم و از على‏اکبر جریان را سؤال کردم.

گفت: من در عالم خواب حضرت را زیارت کردم و شفاى خود را از ایشان خواستم. حضرت فرمودند:

(انشاء اللّه شفا پیدا خواهى کرد)

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
زهرا

سلام (خدا را شکر که تنها نیستیم و در همه یگرفتاریها کسی را داریم که همتا ندارد ) اللهم عجل لولیک الفرج