زمینه های ظهور در آثار دیگران

در آثار مسیحیان :

در رساله دوم پولیس به تیموتاووس چنین آمده است:

اما این را بدان که در ایام آخر زمان های سخت پدید خواهد آمد زیرا که مردمان خودپرست خواهند شد و طماع و متکبر و بدگو و نامطیع و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کینه توز و غیبت گو و ناپرهیزکار و بی مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تندمزاج و مغرور که عشرت را بیش از خدا دوست دارند که صورت دینداری دارند لیکن قدرت آن را انکار می کنند.

المیزان جلد 5 صفحه 428

/ 0 نظر / 25 بازدید